Jatkuva kirjoituskutsu: Pohjoinen kulttuuri, politiikka ja elinkeinot

AGON-lehti on monitieteinen vertaisarviojulkaisu, joka painottuu temaattisesti pohjoisuuteen. Pohjoisuudella käsitetään laajasti pohjoismaiden yhteiskuntia, yhteisöjä, kulttuuria ja taidetta. AGON-lehden keskeisiä profiilialueita ovat saamentutkimus, pohjoisen kulttuurihistoria, taide, ympäristöasiat, elinkeinot ja matkailu. Tämän yleisen kirjoituskutsun tavoitteena on koota pitkäjänteisesti tutkimuksellista tietoa, tulkintoja, selvityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä pohjoisuudesta, pohjoisen ilmiöistä, pohjoisen taiteilijoista ja muista kulttuurivaikuttajista. Olemme erityisen kiinnostuneita pohjoiseen kytkeytyvistä uskonnollisista, filosofisista, taloudellisista ja poliittisista kysymyksistä. Saamelaisuuteen ja saamelaiseen kulttuuriin liittyvät kysymykset ovat näin ollen AGON-lehdelle keskeisiä. AGON-lehti kutsuu pohjoisen kulttuurin tuntijat ja tutkijat kirjoittamaan. AGON-lehden numerot julkaistaan maaliskuussa, kesäkuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Katso tarkemmat kirjoitusohjeet Kirjoita AGON-lehteen! –sivulta.

Tärkeitä nimiä, joista AGON-lehti toivoo kirjoituksia, ovat mm. Nils-Aslak Valkeapää, Annikki Kariniemi, Samuli Paulaharju, Johan Turi, Carl Linnaeus, A. E. Järvinen, Lars Levi Laestadius, T. I. Itkonen, Yrjö Kokko, Knut Hamsun, K. M. Wallenius, Reino Rinne, Yrjö Kallinen, Timo K. Mukka, Kalervo Palsa, Reidar Särestöniemi, Rosa Liksom, Antti Hyry jne. jne. Myös ajankohtaisista kulttuuritapahtumista, pohjoisen taiteen vaikuttajista ja yhteiskunnallisista kysymyksistä toivotaan kirjoituksia. AGON-lehden kuvittamiseksi toimitukselle voi lähettää myös kuvamateriaalia ja taideteoskuvia.


Teemanumero: Tutkimusetiikka

Tutkimusetiikan peruskäytäntöihin kuuluu hyvän tieteellisen tavan noudattaminen eli rehellisyys, tarkkuus ja huolellisuus. Toisinaan tiedekeskusteluissa osana eettisen tutkijan ihannetta elää myös sinnikäs oletus objektiivisuudesta ja etäisyydestä tutkimuskohteeseen. Objektiivisuuden ihanne on erottamaton tieteen arvovapauden ihanteesta. Mutta kuinka voimme puhua arvovapaudesta, jos tunnustetaan, että tutkijoiden ei ole mahdollista olla tietoisia kaikista mahdollisista taustaoletuksistaan, jotka vaikuttavat heidän toiminnassaan?

Eettisten näkökohtien huomioon ottaminen nousee erityiseksi kysymykseksi esimerkiksi erilaisia ryhmiä ja vähemmistöjä, kuten uskonnollisia yhteisöjä, koskevassa tutkimuksessa. Tai ylipäätään erilaisten (kulttuuri)sensitiivisten aiheiden piirissä, jossa käsitellään ihmisten henkilökohtaisia vakaumuksia, identiteettejä ja elämänvalintoja.

Alkuperäiskansoja koskevassa tutkimuksessa eettiset kysymykset ovat erityisen keskeisiä. Alkuperäiskansat ovat olleet pitkään länsimaisen tieteen objekteja, jolloin tutkimus on usein ollut osa alkuperäiskansoja koskevaa poliittista vallankäyttöä, joka on tuottanut ja uusintanut epäsymmetrisiä valtarakenteita ja kolonialistisia käytäntöjä.

Minkälaisista tutkimuseettisistä valinnoista, arvoista ja jännitteistä on kysymys silloin kun tutkija toimii alkuperäiskansatutkimuksen ja saamentutkimuksen alueilla? Tai kun tutkija liikkuu tutkimuksessaan erilaisten vähemmistöjen ja ryhmien sisäisen dynamiikan kysymyksissä? Tai tarkemmin: silloin kun tutkija hylkääkin perinteiset oletukset objektiivisuudesta ja etäisyydestä ja liikkuu tutkimuksessaan sisäpuolisen position ja ulkopuolisen position välissä päästäkseen käsiksi olennaiseen tietoon ja ollakseen herkkä ja eettinen tutkimuskohteelleen ja omille havainnoilleen?

Toivomme teemanumeroon kirjoituksia näistä tai näihin läheisesti liittyvistä kysymyksistä. Kirjoitukset voivat käsitellä alkuperäiskansa- ja saamentutkimuksen kannalta olennaisia eettisiä kysymyksiä tai yleisesti ottaen tutkimusetiikkaa. Kirjoitukset voivat olla tieteellisiä artikkeleita, jolloin ne läpikäyvät referee-kierroksen tai vapaamuotoisempia keskustelunavaustekstejä. Artikkelit julkaistaan sekä verkkolehdessä että painettuna. Katso tarkemmat kirjoitusohjeet Kirjoita AGON-lehteen! -sivulta. Valmiit kirjoitukset pyydetään lähettämään 31.3.2016 mennessä sähköpostilla osoitteisiin sanna.valkonen@ulapland.fi ja kalle.lampela@ulapland.fi.