Vuosi 2017 on lähtenyt kaikesta alkukankeudesta huolimatta liikkeelle myös Agon lehden toimituksessa. Erityisesti Agonin uuden hallituksen työpanoksen kautta. Tulevien lehtien toimittaminen on toistaiseksi jäänyt osittain yhden päätoimittajan varaan, mikä on jättänyt myös oman jälkensä lehden toimittamiseen ajallisesti. Kuitenkin alkukankeuden päätyttyä on –  kuten myös varsin pitkään jatkunut kylmä kevät – jälleen päästy liikkeelle sekä Agon […]

AGON-lehti kutsui syksyllä Lapin yliopiston jatko-opiskelijat ja graduntekijät kirjoittamaan tutkimusaiheestaan. Saimme kokoon mukavasti tekstejä. Käsillä olevan numeron aihekattaus on laaja, se kulkee armenialaisten kansanmurhasta tietosuoja-asetuksen syövereihin. Kirjoittajina on perustutkinto-opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita. Miikka-Markus Leskisen teksti perustuu hänen pro gradu -tutkielmaansa ’Me olemme kukoistaneet ilman kenenkään lupaa tai suojelusta’ – kansanmurhan muistin politiikka ja armenialaisten kansanmurha, jossa […]

Zen-entusiasti Richard Bryan McDaniel kertoo kirjassaan Zen Masters of China tarinan Tanxia Tianran nimisestä Zen-mestarista. Tanxia Tianran lähti Mazu nimisen mestarin kuoltua matkalle halki Kiinan, aikomuksenaan vierailla Zen-mestareiden luona ja koetella omaansa ja mestareiden ymmärrystä Dharmasta. Matkalla tapahtui kuuluisa episodi. Oli kylmä talvi-ilta, ja Tanxia Tianran hakeutui suojaan tyhjään temppeliin pääkaupungissa. Ilma oli erittäin pureva, […]

Minkälaisista tutkimuseettisistä valinnoista, arvoista ja jännitteistä on kysymys silloin kun tutkija toimii alkuperäiskansatutkimuksen ja saamentutkimuksen alueilla? Tai kun tutkija liikkuu tutkimuksessaan erilaisten vähemmistöjen ja ryhmien sisäisen dynamiikan kysymyksissä? Tai tarkemmin: silloin kun tutkija hylkääkin perinteiset oletukset objektiivisuudesta ja etäisyydestä ja liikkuu tutkimuksessaan sisäpuolisen position ja ulkopuolisen position välissä päästäkseen käsiksi olennaiseen tietoon ja ollakseen herkkä […]

Muuan tunnettu filosofi sanoi kerran ”cogito ergo sum”, ajattelen, siis olen. Filosofi halusi epäilyn metodiin nojaten löytää jotain varmaa, perustan, jolle lähteä rakentamaan ulkoisen todellisuuden puhdasta ymmärrystä. Kielellistä, käsitteellistä kuvaa ympäröivästä maailmasta. Fenomenologisessa mielessä Descartesin hanke ei ole järin kiinnostava, enkä malta olla rinnastamatta tätä kuolematonta lausahdusta yhteen viime aikoina radiossa tiuhaan soineeseen tuttuun populaarikulttuurin […]

Johtamisen psykologia (psychology of leadership, leadership psychology) on nouseva, monitieteinen tutkimusala. Sen perustana on oletus, jonka mukaan ihmisten johtamisen kysymykset ja haasteet ovat 2000-luvun organisaatioissa niin moniulotteisia, että niitä ei voida lähestyä ainoastaan yhden tieteenalan näkökulmasta. Johtamisen psykologian tutkimuksessa on yhdistetty erityisesti organisaatio- ja sosiaalipsykologiaa, johtamistutkimusta sekä organisaatioteorioita. Johtamisen psykologiaa voidaan lähestyä myös integroivana tutkimuksena, […]

Tämä AGONin numero keskittyy revitalisaatioon eli kielten elpymiseen ja elvyttämiseen. Numerossa on lehden historian ensimmäinen pohjoissaamenkielinen artikkeli sekä kaksi englanninkielistä artikkelia. Halusimme tällä valinnalla antaa mahdollisuuden paitsi valtioiden rajat ja kielirajat ylittävälle saamentutkimukselle, myös maailman muiden vähemmistökielten esille nostamiseen.

Keskustelu saamelaisuuden ja saamelaisen määrittelemisestä on jatkunut Suomessa enemmän ja vähemmän kiivaana jo parikymmentä vuotta. Puhutaan identiteettineuvottelusta, kulttuurisesta kuulumisesta ja etnisistä rajanvedoista. Kollektiivisia kansallisia identiteettejä on 1800-luvulta alkaen rakennettu myös taiteen keinoin: kirjallisuuden, kuvataiteen ja musiikin on nähty ilmentävän esimerkiksi suomalaisen kansan ”sielua” ja syvintä ”olemusta”. Myös saamelainen taide on osallistunut saamelaisen kansakunnan rakentamisprojektiin ja […]