Länsimainen kulttuuri on yksilökeskeinen. Historialliselta kannalta länsimaissa kehittyi antiikissa käsitys itsen sisäisestä alueesta, joka vuosisatojen kuluessa muodostui luonnolliseksi osaksi käsityksiämme. Meille on luontevaa hahmottaa ajattelu niin, että valmistelen sisäisesti ajatuksen valmiiksi, ja olen sitten valmis jakamaan sen muiden kanssa. Toisaalta voimme Mihail Bahtinia seuraten hahmottaa ajattelun yhteisön käymän dialogin aikaansaannokseksi. Tässä artikkelissa pohdin, kuinka länsimainen […]

Abstract The practice of Sámi shamanism is a cultural phenomenon, which has a long and ambiguous history throughout Sápmi, which are primarily, the northernmost areas of Norway, Sweden, Finland and north-west Russia, where the Sámi live, who are Europe’s Indigenous People. Because, Sámi spirituality is undergoing a revival throughout the aforementioned countries within the past […]

Tiivistelmä Artikkeli käsittelee saamelaislasten historiaa Suomessa saamelaisten ja Suomen 100-vuotisen juhlan kunniaksi. Tekstissä kuvaillaan lasten elämää ja kokemuksia lasten historian näkökulmasta. Artikkeli perustuu arkisto- ja haastatteluaineistoihin, joita täydennetään tutkimuskirjallisuudella. Tavoitteena on piirtää kuva saamelaisten lasten tilanteesta kansallisvaltion rakentamisprosessissa. Historialliset tapahtumat ja sodat sekä globaalit kehityssuunnat ovat muuttaneet saamelaislasten elämää väistämättä. Suomalainen organisaatiokulttuuri on vaikuttanut ja […]

Tiivistelmä Artikkelissa tarkastellaan muiston tutkimisen haasteita, erityisesti kysymystä muiston luotettavuudesta ja sen varmistamisen keinoista ihmistieteellisessä tutkimuksessa. Pohdintojen perusteella hahmotellaan lopuksi fenomenologisen haastattelun ideaa Amedeo Giorgin ja Max van Manenin ajatuksia vapaasti soveltaen. Johdanto: muistotutkimuksen kritiikin idea Monet tutkijat ovat huomauttaneet, ettei ihmistieteellisen tutkimuksen metodologisia kysymyksiä pohdita riittävästi. Kasvatuksen historian tutkimukseen painottuvissa katsauksissaan esimerkiksi McCulloch & […]

1. Johdanto Artikkelissani tarkastelen pohjoissaamen näkyvyyttä ja asemaa oppimisympäristössä kielimaisema-käsitteen (eng. linguistic landscape) avulla. Saamen kielen asemaa koulutuksessa on viime vuosina tutkittu elvyttämisen (Pasanen 2015; Rasmussen 2013; Äärelä 2016) mutta myös kirjallisen kielen opettamisen ja kielitietoisuuden kannalta (Outakoski 2015; Helander 2016). Myös saamelaispedagogiikan toteuttamista kouluarjessa on tutkittu (Keskitalo 2010, 2017; Rahko-Ravantti 2016). Saamen kielen tarkastelu […]

Nuortenkirjallisuudessa sanallistetaan ainutkertaisella tavalla sellaisia koulunkäyntiin liittyviä tilanteita ja ongelmia, jotka tavallisesti jäävät julkisen ja virallisen keskustelun ulottumattomiin. Niissä koulu on tavallisesti paikka, jossa nuoren identiteetin ja kasvun ongelmat kulminoituvat (Häggman & Bergholm 2001, 261). Jo 1970-luvulla ilmaantui suomalaiseen teiniromaaniin kriittinen asenne auktoriteetteja, instituutioita ja hyvinvointiyhteiskuntaa kohtaan (Lehtonen 1982, 478). Artikkelissani tarkastelen Anna-Liisa Haakanan nuortenkirjojen […]

Čoahkkáigeassu Artihkal válddáhallá sámi skuvladutkama ehtalaš válljejumiid ja rámmaid dutki sajáiduvvama vuođul. Gieđahalle dutki oktavuođa servožii, servodaga dárbbuid dutkamuša duogážis, dutki rolla, válddi ja ovddasvástádusa sihke dieđu gaskkusteami. Dutki sajáiduvvama rabasčállin lea dehálaš oassi skuvlaetnografiija luohtehahttivuođa. Artihkal vuođđuduvvá artihkala čálliid etnográfalaš skuvladutkamiidda sámi skuvllain Norggas. Lea dárbu etihkalaš linnjemiidda ja ságastallat das ahte mo dutkan […]