Tiedeyhteisön hyväksymän tutkimusetiikan pohjana on ajatus yksilön oikeuksista ja yksilön suojaamisesta mahdollisilta tutkimustoiminnan aiheuttamilta riskeiltä ja vahingoilta (HTK-ohje, 2013). Yksilönäkökulmaa ei kuitenkaan pidetä itsestäänselvyytenä kaikilla tutkimusaloilla vaan muun muassa alkuperäiskansatutkimuksessa (kuten myös kriittisessä ja feministisessä tutkimustraditiossa) on vaadittu yhteisönäkökulman huomiointia osana tutkimusetiikkaa. Alkuperäiskansatutkimuksessa yhteisö ja yhteisösuhteet muodostavat tutkimusmetodologian kannalta keskeisen kysymyksenasettelun ja ulottuvuuden. Alkuperäiskansoille ominaisen […]