Tiivistelmä Artikkeli käsittelee saamelaislasten historiaa Suomessa saamelaisten ja Suomen 100-vuotisen juhlan kunniaksi. Tekstissä kuvaillaan lasten elämää ja kokemuksia lasten historian näkökulmasta. Artikkeli perustuu arkisto- ja haastatteluaineistoihin, joita täydennetään tutkimuskirjallisuudella. Tavoitteena on piirtää kuva saamelaisten lasten tilanteesta kansallisvaltion rakentamisprosessissa. Historialliset tapahtumat ja sodat sekä globaalit kehityssuunnat ovat muuttaneet saamelaislasten elämää väistämättä. Suomalainen organisaatiokulttuuri on vaikuttanut ja […]

1. Johdanto Artikkelissani tarkastelen pohjoissaamen näkyvyyttä ja asemaa oppimisympäristössä kielimaisema-käsitteen (eng. linguistic landscape) avulla. Saamen kielen asemaa koulutuksessa on viime vuosina tutkittu elvyttämisen (Pasanen 2015; Rasmussen 2013; Äärelä 2016) mutta myös kirjallisen kielen opettamisen ja kielitietoisuuden kannalta (Outakoski 2015; Helander 2016). Myös saamelaispedagogiikan toteuttamista kouluarjessa on tutkittu (Keskitalo 2010, 2017; Rahko-Ravantti 2016). Saamen kielen tarkastelu […]