AGON ry:n kuluvan vuoden toiminta on alkanut vilkkaana. Yhdistysaktiivit tekivät ansiokasta työtä Koneen Säätiön rahoittamaan kehityshankkeeseen sisältyneen Pohjoinen julkaisutoiminta – seminaarin onnistumiseksi. Seminaari kokosi laajasti julkaisutoiminnan ja eri tieteenalojen asiantuntijoita keskustelemaan pohjoisen tiede – ja kulttuurijulkaisemisen mahdollisuuksista. Seminaarin anti verkkojulkaisemiseen, lehden profiloitumiseen ja haasteisiin liittyen oli erittäin tärkeä kehittyvälle Agon-lehdelle ja varmasti myös muille julkaisutoimintaansa kehittäville tiede – ja kulttuuriyhteisöille. Agon-lehden kehitystoiminnan päätavoitteiden toteuttaminen – lehden toimituskäytännön parantaminen ja verkkolehden rakentaminen – ovat siis hyvässä vauhdissa.

Agon-lehden uusina päätoimittajina toimivat jatkossa Kalle Lampela, Sanna Valkonen ja Kosti Joensuu, jotka yhdessä eri tieteenaloja edustavien toimitusneuvoston asiantuntijoiden kanssa edistävät lehden kehittymisen mahdollisuuksia. Toimitusneuvosto toimii lehden tukena jo nyt, mutta uusia aktiiveja vielä haetaan ja toimitusneuvosto nimetään virallisesti myöhemmin tämän vuoden aikana. Agon-lehden taitosta ja verkkolehden rakentamisesta vastaavat Suvi Lyytinen ja Aki Nyyssönen luovat edellytyksiä julkaisun näkyvyyden ja lukijaystävällisyyden kehittymiselle.

Yleisluonteeltaan Agon-lehti säilyy vapaamuotoisena ja yleissivistävänä pohjoisen kulttuurilehtenä. Agon-lehti haluaa kuitenkin pitää tavoitteenaan myös kehittymistä tutkimuksellisessa suunnassa ja näin ollen julkaisufoorumin (Tieteellisten Seurain valtuuskunta) 1-tason noteerausta tieteellisten artikkeleiden osalta. Tässä suunnassa Agon-lehdellä näyttäisi olevan hyvät mahdollisuudet, sillä Agon-lehti on jo heti kehityshankkeen alussa tullut julkaisufoorumin noteeraamaksi perustason julkaisukanavana. Julkaisufoorumin noteeraus ymmärrettävästi motivoi tutkivia kirjoittajia ja tukee myös pohjoisten tutkimusinstituutioiden intressejä. Artikkeleiden vertaisarviointikäytäntöä toteutetaan jo tästä vuoden ensimmäisestä numerosta alkaen. Käsillä oleva lehti Pohjoisen ajattelijat: Nils-Aslak Valkeapää ja Carl von Linné on siis ensimmäinen Agon-numero, jonka artikkelit ja keskustelua –palstan kirjoitukset ovat käyneet läpi tieteellisen vertaisarviointi –ja toimitusprosessin. Tätä käytäntöä tullaan jatkamaan tulevissa lehdissä tieteellisiksi tarkoitettujen artikkeleiden osalta.

Vertaisarviointikäytännön tarkoitus ei Agon-lehden kohdalla välttämättä merkitse julkaisukynnyksen korottamista ja julkaisujen muodon yhdenmukaistumista. Koko vertaisarviointikäytäntö perustuu ensisijaisesti sen takaamiseen, että julkaistavat artikkelit ovat aidosti suhteessa tieteelliseen yhteisöön ja tieteelliseen keskusteluun. Humanistisilla aloilla tärkeämpää kuin joidenkin alojen auktoriteettien varjelema ”totuus”, on elävän ja arvioitavissa olevan keskustelun ylläpitäminen ja jatkuvuus. Tämä lehden dialoginen luonne takaa myös lehden filosofisen painotuksen säilymisen ja Agon-lehti voi luonnollisesti muodostua monitieteelliseksi ja moniääniseksi keskustelufoorumiksi. Agon-lehden toimituskunnassa onkin hyvä pitää esillä kysymystä siitä, millaisia muodoltaan ja tyyliltään erilaisia artikkeleita voidaan tulevaisuudessa julkaista tieteellisinä artikkeleina. Kuinka vertaisarviointikäytäntö saataisiin tukemaan myös tieteelliselle kirjoittamiselle tärkeää luovan kirjoittamisen mahdollisuutta? Olisiko hyvä, jos tieteellisille artikkeleille ei asetettaisi tiukkoja muodollisia kriteerejä, vaan varmistettaisiin ensisijaisesti artikkeleiden asiasisältöjen kohdallisuus vertaisarviointikäytännöllä?

Käsillä olevan lehden sisältö muodostuu Jyrki Siukosen ja Kari Sallamaan tieteellisistä artikkeleista, Sanna Valkosen ja Kirsi-Marja Saurénin vertaisarvioiduista Keskustelua –palstan artikkeleista, Agon-julkaisulle pohjoista sävyä antavasta Bengt Pohjasen meänkielisestä esseestä sekä Toivo Salosen Pekka Eloa käsittelevästä muistokirjoituksesta ja Olli Neulaniemen kalastusaiheisesta esseestä. Lehden kaikki artikkelit ovat tuoreita ja arvokkaita avauksia pohjoiseen ajatteluun ja kulttuuriin. Sisältö kuvaa erinomaisesti uudistuneen Agon-lehden suuntaa: Pohjoisten aiheiden ja ajattelijoiden tutkimuksellista selvittämistä sekä elävää ja ajankohtaista kulttuurikirjoittamista. Agon-lehti kannustaa lukijoitaan tähän rohkeaan ja uutta luovaan kirjoitustyöhön. Inspiroivia lukuhetkiä Agon-lehden lukijoille ja kiitokset lehden kirjoittajille!

Kosti Joensuu 25.3.2014